Deze school maakt deel uit van de Unicoz onderwijsgroep

Deze school maakt deel uit van de Unicoz onderwijsgroep

KWALITEITSZORG

Kwaliteitszorg op De Horizon 

SBO De Horizon is een Speciale school voor Basisonderwijs.Hieronder ziet u een aantal punten waaruit die de speciale zorg voor de kinderen op De Horizon blijkt:

Specifieke onderwijs behoeften

Ieder kind bij ons op school heeft specifieke onderwijsbehoeften. Vaak kunnen leerkrachten hen binnen de kleine groep waarin ze zitten de hulp geven die ze nodig hebben. De leerkrachten kunnen voor hulp/advies de kinderen ook inbrengen in de SchoolZorgCommissie (SZC). De SZC bepaalt welke speciale zorg een kind vervolgens nodig heeft. Als dat hulp is van mensen van onze eigen school, zullen de ouders daarvan op de hoogte gebracht worden door de eigen leerkracht. De leerkracht is ook aanspreekpunt om informatie in te winnen m.b.t. de voorgenomen acties. Indien hulp van buitenaf noodzakelijk is, zal één van de commissieleden contact met de ouders opnemen. Als ouders zich zorgen maken over hun kind, kunnen zij altijd terecht bij de eigen leerkracht en hem of haar verzoeken het probleem in te brengen bij de SZC. De directie, zorgcoördinator en IB’er zijn ook altijd direct te benaderen bij al dan niet plotseling ontstane problemen.

De extra geboden hulp: acties na overleg met de SZC

In de SchoolZorgCommissie kan een leerling besproken worden en daaruit kunnen verschillende acties volgen, waaraan die leerling behoefte heeft. Daarbij valt o.a. te denken aan:

* een onderzoek;

* een observatie;

* een oudergesprek;

* Remedial Teaching;

* inzet schoolmaatschappelijk werkende;

* deelnemen aan een training, logopedie, fysiotherapie;

* een (uitgebreid) handelingsplan in de klas enz.;

* een vervolgbespreking in de schoolzorgcommissie na acties.

Hulp bij het aanvragen van een rugzak behoort tot de mogelijkheden.

Remedial Teaching

Via de Schoolzorgcommissie wordt een leerling aangemeld voor remedial teaching (RT). Als een leerling meer gespecialiseerde hulp nodig heeft op het gebied van lezen, rekenen, spelling of begrijpend lezen, kan RT ingezet worden. Onze remedial teacher werkt als volgt:

  1. Er wordt eerst een hulpvraag opgesteld en de leerling wordt didactisch bekeken waar en waarom  het kind ergens op uitvalt. Een gesprek met leerling en groepsleerkracht kan hierbij nodig zijn, alsmede een diagnostisch onderzoek.
  2. Er wordt een handelingsplan opgesteld. Dit handelingsplan kan individueel, in tweetallen of in groepsverband uitgevoerd worden, veelal buiten de klas door de remedial teacher. Ook is het mogelijk dat het handelingsplan in de eigen groep wordt uitgevoerd.
  3. Een periode van behandelen volgt dan waarin een leerling 1 keer of een aantal keren per week  RT krijgt.Een RT periode beslaat 6 – 8 weken. Met het kind wordt duidelijk besproken waar het aan werkt en welke  doelen er gesteld zijn. Het is mogelijk dat de leerling oefenwerk voor in de klas meekrijgt.
  4. De  RT periode wordt geëvalueerd m.b.v. een toets om te zien of de doelen bereikt zijn. In overleg met de zorgcoördinator en/of SZC wordt dan besloten of de  RT voortgezet of gestopt zal worden.

Dyslexiebeleid

Bij veel kinderen op onze school wordt dyslexie vermoed of is dyslexie gediagnosticeerd. Met ingang van augustus 2009 is het dyslexieprotocol van kracht waarin staat  hoe we op De Horizon omgaan met leesproblemen en dyslexie. (Het protocol is gebaseerd op het “Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het Speciaal Basisonderwijs” -  E. Wouters en H. Wentink). Het complete dyslexieprotocol van De Horizon is op school in te zien bij de groepsleerkracht of de remedial teacher.

Schoolmaatschappelijk werk

Schoolmaatschappelijk werk is een vorm van maatschappelijk werk die zich richt op het kind, de ouders en de school, waarbij het belang van het kind centraal staat. De schoolmaatschappelijk werkende helpt ouders bij moeilijkheden in de opvoeding en bij andere problemen die de leerling in zijn schoolontwikkeling belemmeren. Dit gebeurt in gesprekken met ouders. Sandra Kouwenberg, onze maatschappelijk werkende, zal iedere eerste donderdag van de maand op school aanwezig zijn van 08.45 tot 10.00 uur. Als u haar wilt spreken kunt u ’s morgens binnenlopen of van te voren een afspraak met haar maken: telefoonnummer: 06 – 21124283;  e-mailadres: s.kouwenberg@plus-support.nl

Training en coaching van de sociaal-emotionele ontwikkeling

Op De Horizon worden sinds 1997 verschillende trainingen gegeven om de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen te begeleiden en te verbeteren.We bieden sociale vaardigheidstraining aan, faalangstreductietraining, training voor impulscontrole (voor leerlingen met ADHD)en een training voor het uiten van gevoelens. Leerlingen met een hulpvraag op dit gebied worden vanuit een oudergesprek of leerlingbespreking aangemeld bij de schoolzorgcommissie. Vervolgens wordt de leerling aangemeld voor een bepaalde training. Door het schooljaar heen worden de verschillende trainingen aangeboden. U wordt door de leerkracht geïnformeerd als uw kind is aangemeld voor een training. Als de training start ontvangt u hier als ouder een brief over. Sinds 2008 is er ook individuele coaching mogelijk. Leerlingen met een individuele hulpvraag kunnen hier gebruik van maken. Door middel van gesprekjes en opdrachten wordt er samen met het kind gewerkt aan een oplossing voor zijn of haar hulpvraag.

Logopedische hulp

De logopedie op school wordt verzorgd door Daphne Blonk. Zij is niet in dienst van de school, maar heeft een eigen praktijk in de school. Vergoeding vindt derhalve plaats middels uw eigen ziektekostenverzekering. Wanneer ouders hun kind willen aanmelden voor logopedie, kunnen zij dit doen bij de leerkracht of via de SchoolZorgCommissie. Ouders vullen daartoe een aanmeldingsformulier / behandel- overeenkomst in. Ook is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk. Na aanmelding is het mogelijk dat uw kind op de wachtlijst komt te staan. Wanneer de wachttijd langer dan 2 maanden bedraagt, krijgen de ouders daarvan bericht. De behandelingen vinden op school en onder schooltijd plaats. Bij aanvang van de behandeling wordt begonnen met een onderzoek. Na het afronden van het onderzoek, dat afhankelijk van het probleem korter of langer kan duren, krijgen de ouders een onderzoeksverslag. Een kopie van dit verslag dienen de ouders aan de huisarts te overhandigen. Aansluitend aan het onderzoek start, indien nodig, de behandeling.

Fysiotherapie

De fysiotherapie op school wordt verzorgd door Bryanne Wolffenbuttel. Onze leerlingen, die behandeling behoeven van een kinderfysiotherapeut kunnen hiervoor in aanmerking komen. Deze behandeling vindt in dat geval op school plaats onder schooltijd. De fysiotherapeut is echter niet in dienst van de school; de vergoeding vindt derhalve plaats middels uw eigen ziektekostenverzekering. Een aanmelding voor deze behandeling loopt via onze eigen SchoolZorgCommissie (SZC). Het zal daarbij altijd gaan om zaken m.b.t. de motorische ontwikkeling.